Misyon / Vizyon

Misyon

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde toplumun sürekli değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, küresel gelişmelere uyum sağlayabilen ve en önemlisi adalet anlayışını temel ilke edinen bir hukuk eğitimi vermeyi amaçlamaktayız. Bu doğrultuda, dinamik, disiplinler arası ve mukayeseli bir eğitim anlayışını benimsemek suretiyle başkaca disiplinlerden ve hukuk sistemlerinden de faydalanarak hukuk eğitimini en üst seviyeye taşımayı hedeflemekteyiz.

Toplumun geleceğini inşa edecek yeni hukukçu nesilleri, sorumluluk bilincine sahip, etik değerleri benimseyen, araştırma odaklı, mevcut fikirleri sorgulayan ve analiz-sentez yetenekleri gelişmiş profesyoneller olarak hukuk dünyasına kazandırmak başlıca görevimiz olacaktır. Bu amaçla hukukun evrensel ilkelerini en iyi şekilde kavramayı hedef edinen ve demokrasi ve hukuk devleti ilkelerini merkeze yerleştiren bir anlayış ile hukuk eğitimini sürdüreceğiz. Bu doğrultuda insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, hayvan hakları, çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma gibi temel hakların gelişmesini hedef alan bir eğitim anlayışı ile hareket edeceğiz.

Hukuk süjeleri arasındaki ilişkilerin sadece yerel değil, aynı zamanda ulus-ötesi, ulus-üstü ya da uluslararası özelliklere tabi hukuk sistemlerince yönetildiği günümüz dünyasında, bu çok katmanlı hukuk sistemlerini ve ilişkileri anlayabilen ve bu sistemler içinde faaliyet gösterme donanımına sahip hukukçuları yetiştirmek önceliğimizdir. Gerek kamu gerek özel hukuk alanlarında bölgesel ya da uluslararası hukuk sistemlerinin ve hukuk enstrümanlarının incelenmesi de Hukuk Fakültesi eğitim müfredatına dâhil edilecektir. Bu sayede sadece ulusal değil, uluslararası alanda da rekabet edebilecek donanımda hukukçular yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Diğer taraftan Türk ekonomisinin kalbi olan İstanbul’da, finansal piyasaların ve reel ekonominin sorunlarına yenilikçi hukuki çözümler üreterek farklılık yaratacak potansiyelde hukukçuların varlığı temel bir gereksinimdir. Boğaziçi Üniversitesinin iş dünyasına kazandırdığı yeteneklerin çeşitlenerek, hukukun ekonomi ile karşılıklı etkileşiminden kaynaklanan ilişkiler ağını doğru yorumlayacak hukukçuların yetiştirilmesi temel gayelerimizden birisini teşkil edecektir. Öğrencilerimize; rekabet hukuku, enerji hukuku, bilişim hukuku, şirketler hukuku, sermaye piyasası hukuku, finans hukuku, deniz hukuku ve sigorta hukuku gibi hukukun ekonomik analizine ihtiyaç duyulan alanlarda dersler sunarak kendilerini küresel ekonominin değişen ve gelişen koşullarına hazırlıklı hale getirmelerini amaçlıyoruz.

Stratejik hedeflerimize ulaşırken, ulusal ve uluslararası kalite güvence sistemleri ve kalite standartlarını iç ve dış paydaşlarla iş birliği halinde uygulamayı bir temel ilke olarak benimsiyoruz.

Vizyon

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin vizyonu;

  • Boğaziçi Üniversitesinin kurumsal saygınlığı ve çağdaş hukuk eğitimi anlayışını bir araya getirmek suretiyle, ülkemizde lider ve dünyada önde gelen hukuk fakültelerinden birisi haline gelmek,
  • Hukukun evrensel ilke ve esaslarının korunması ile koşut olarak yeniliklere ve değişime açık dinamik bir hukuk ekolünün öncüsü olmak,
  • Uluslararası ve ulusal etkinlikler vasıtasıyla ülkemizin yanı sıra bölgesel ve küresel ölçekte de hukuk eğitim ve araştırmalarını yaygınlaştırmak suretiyle hukuk alanında marka bir değer haline gelmek,
  • Hukukun hem kuramsal hem de uygulama veçhelerine ilişkin olarak üst düzeyde donanımı haiz, uluslararası kurum ve kuruluşlarda da görev alabilecek yetkin hukukçular yetiştirmek,
  • Akademik bilgi birikiminin uygulama ile anlam kazanacağının bilinci ile araştırma merkezleri ve hukuk atölyeleri ile öğrencilerimizin perspektifini değişen ve dönüşen dünyanın gereksinimleri doğrultusunda genişletmek ve
  • Ulusal ve uluslararası kalite standartlarını karşılayacak şekilde kurumsal performansın ölçülmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için gereken altyapıların kurulması ve işletilmesini sağlamaktır.